Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będacej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 52/5 położonej na terenie wsi Szklarka.

 

Przetarg Nr 5.2018                                                                                                  Bystrzyca Kłodzka ,dnia 17.01.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 / oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz.U.z 2016 poz..2147 z póź.zm./

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr  52/5 o powierzchni 0,1256 ha położonej na terenie wsi Szklarka.

 

Przedmiot przetargu

 

1. Położenie nieruchomości        Szklarka

2. Numer działki                            52/5(AM 1)

3. Powierzchnia                            0,1256 ha – grunty orne – RIVb, RV, pastwiska  trwałe - PsIV

4. Właściciel                                 Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Przedmiot sprzedaży               nieruchomość gruntowa rolna, położona w pośredniej strefie zabudowy miejscowości,

    w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, zabudowań gospodarczych oraz dużych terenów

    wykorzystywanych rolniczo. Dostęp komunikacyjny zły, brak dostępu do działki,  

6. Przeznaczenie w planie miejscowym     brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań

    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomość znajduje się

    na terenach rolnych z wykluczeniem zabudowy .

7. Księga wieczysta                     50448  –nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi

    prawami  rzeczowymi jak i hipoteką

8. Zbycie nieruchomości          przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio

    przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży

 

  Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości.

 

Uzasadnieniem wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego jest zainteresowanie właścicieli gruntów bezpośrednio przyległych na powiększenie gospodarstw rolnych oraz brakiem bezpośredniego dostępu do drogi gruntowej.

9.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi         -      2.100,00 zł.

10. Wysokość wadium                                                -        210,00 zł.

11. Wysokość postąpienia                                         -      o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu

     z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiąte

     złotych (30,00 zł.)

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

   -  aktualnym wypisem z rejestru gruntów dla nieruchomości bezpośrednio przyległej do działki

       będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr  52/5

   -   oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o posiadaniu tytułu prawnego

       własności do gruntu, który bezpośrednio przylega  do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży tj. działki

       nr 52/5 (wzór oświadczenia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami , pok.18)

   -   dowód wpłaty wadium

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 23 lutego 2018r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr  5.2018 ”

 

Komisja przetargowa w dniu 26 lutego 2018r. o godz.14,10 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

                                         

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego  2018r. o godz. 9,20 w siedzibie Urzędu Miasta I Gminy w  Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

 - wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (kasa czynna poniedziałek- piątek w godz.

   8-14,30)lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział

   w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w wysokości 210,00  zł. z adnotacją przetarg

   Nr GGG. 5.2018. Wpłaty  należy dokonać do dnia 23 lutego 2018r, przy czym liczy się termin  faktycznego

   wpływu w/w  kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny  termin wpływu 23 lutego 2018r. )

 

 

- 2 -

-  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz

   posiadanie tytułu prawnego własności gruntu, który bezpośrednio przylega do nieruchomości będącej przedmiotem     

   sprzedaży tj. działki nr 52/5

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli

   drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

   złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego –

   art.37 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz.59 z póź. zm.)

-  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w związku z przetargiem na

   sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art.23 ust.1 pkt.1 i 2, art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

   danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922),

- przedstawienia pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.  

W dniu przetargu jego  Uczestnicy zobowiązani są posiadać

 a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamości

 b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku

     osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej –  dodatkowo umowę spółki oraz

     stosowne umocowanie do działania  w imieniu spółki(oryginały do okazania ). Za  aktualne uważa się dokumenty (wydruki

     z KRS-u oraz CEIDU)  wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej oraz

w przypadku gdy złożone oświadczenie o spełnieniu przez  nabywcę warunków do nabycia nieruchomości rolnej jest niezgodne z prawdą.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium-najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej ,przed jej podpisaniem .

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu

i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz.1380 tj.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydanie na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18,20 lub telefonicznie 074/8117-655, 652 http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek bezpośrednio przyległych do nieruchomości będacej przedmiotem sprzedaży tj. działki nr 52/5 położonej na terenie wsi Szklarka.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.01.2018
Data publikacji:17.01.2018 10:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż