I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica w sprawie dzierżawy działki nr 462/13 położonej na na terenie wsi Pławnica.

 

Przetarg Nr 1. 2018                                                                           Bystrzyca Kłodzka, dnia 04.01.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 tj./ oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.2147 z póź.zm./

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica w sprawie dzierżawy  działki 462/13 o pow. 0,2518 ha położonej na terenie wsi Pławnica .  

 

Przedmiot przetargu

 

  

 1.  Położenie nieruchomości        Pławnica   

 2.  Numer działki                           462/13  

 3.  Powierzchnia                           0,2518ha (RIVb-0,2518 )

 4.  Właściciel                                Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                  na cele rolne

 6.  Zbycie nieruchomości              przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica  

 7.  Przedmiot dzierżawy                nieruchomość niezabudowana

 8.  Cena wywoławcza rocznej

      stawki czynszu za dzierżawę

      gruntu  :                                          50,00   zł.

      wysokość wadium       -                  10,00   zł.

      wysokość postąpienia  -                 10,00  zł.

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

Wydzierżawienie  nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica .

Wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem wydzierżawienia gruntów rolnych wśród mieszkańców wsi Pławnica  w celem powiększenia istniejących gospodarstw rolnych.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

  - kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie wsi

     Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka ( w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym 

     należy dostarczyć  zaświadczenie z Biura Meldunkowego o stałym meldunku na terenie wsi Pławnica ),

 -  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu  wraz  z podaniem numeru konta na które

    wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia w Wydziale

    Geodezji i Gospodarki Gruntami ,   pok.18)   

 -  dowód wpłaty wadium

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia  09 lutego 2018r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 1. 2018 ”

 

Komisja przetargowa w dniu 12 lutego 2018r. o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego  2018r. od godz. 9,00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

-  wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej lub na konto Urzędu Miasta i Gminy

   Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr   

   07958800049700029920000090 w  wysokości 10,00 zł. z adnotacją przetarg Nr GGG. 1.2018 wpłaty należy

   dokonać do dnia 09 lutego 2018r.

 

- 2 -

 

 

-  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

   wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności

   jego zwrotu

 - przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat .

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 074/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Pławnica w sprawie dzierżawy działki nr 462/13 położonej na na terenie wsi Pławnica.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.01.2018
Data publikacji:04.01.2018 15:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż