Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVII/380/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”.

 

I. Adresat konkursu

Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

II. Rodzaj, zakres i formy realizacji

1. Rodzaj zadania - zadanie z zakresu rehabilitacji kobiet po mastektomii.

2. Zakres zadania przewidzianego do realizacji w obszarze rehabilitacji kobiet po mastektomii dotyczy:  

1) usprawnienia fizycznego i psychicznego kobiet z problemem nowotworu piersi,

2) ukierunkowania na poprawę fizycznego i psychicznego stanu zdrowia mieszkanek miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka po przebytej mastektomii,

3) uczestnictwa w zajęciach grupowej gimnastyki leczniczej,

4) drenażu limfatycznego,

5) indywidualnych spotkań z psychoterapeutą,

3. Priorytetowo traktowane będą oferty:

- skierowane do jak największej liczby mieszkanek miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dotkniętych problemem nowotworu piersi.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by podmiotami działań były mieszkanki gminy Bystrzyca Kłodzka po mastektomii, zgodnie z warunkami konkursu.

 

III. Wysokość środków na realizację zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w obszarze rehabilitacji kobiet po mastektomii:

1/  w roku 2017  wynosiła: 15 000  zł,

2/  w roku 2018  wynosi:    16 000  zł.

 

IV. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w 2018 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,
w okresie od daty zawarcia umowy, do dnia określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do
20 grudnia 2018 r.

 

V. Warunki realizacji zadania

1. Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2. Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

3. Oferent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania.

4. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty, zobowiązany jest do aktualizacji oferty w generatorze wniosków, dostępnym pod adresem: https://witkac.pl, a następnie wydrukowania, podpisania przez osoby upoważnione
i dostarczenia zaktualizowanej oferty do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Niedostarczenie wyżej wymienionej dokumentacji może skutkować anulowaniem dofinansowania.

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

6. Dotacja na realizację zadania z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po jej zakończeniu.

7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których celem statutowym jest działalność w zakresie powierzanego zadania.

2. Zlecanie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

4. Dotację otrzyma oferent, który przedstawi i zrealizuje projekt obejmujący swym zasięgiem największą liczbę mieszkanek gminy Bystrzyca Kłodzka po mastektomii.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

6. Kwota przeznaczona na realizację zadania z zakresu rehabilitacji kobiet po mastektomii może ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożona oferta nie uzyska akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy
w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia
w dniu ogłoszenia konkursu.

7. Wymagany minimalny wkład własny, na który składają się finansowe środki własne i środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy, wynosi 10% całkowitych kosztów zadania,
w tym co najmniej 8% stanowi wkład finansowy całkowitych kosztów zadania. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu własnego nie będą rozpatrywane.

9. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną
w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz po jej zakończeniu.

10. Ramowy wzór umowy, oferty oraz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej gminy Bystrzyca Kłodzka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wzór umowy ma charakter ramowy i może zostać zmieniony oraz uzupełniony o zapisy, które nie są sprzeczne z przedmiotowym wzorem.

11. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

12. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadania zleconego wpływają na ogólną ocenę oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

 

VII. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym  przez gminę harmonogramem i kosztorysem.

2. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania.
W ramach  dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

3. Koszty zostaną uznane za  kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne do jego realizacji, 

- są uwzględnione w budżecie zadania, w  pozycji w ramach której są rozliczane,

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego dofinansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą zadania),

- zostały poniesione w trakcie realizacji zadania,

- są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą
o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

4. W ofercie organizacji na realizację zadania mogą być uwzględnione koszty osobowe administracji
i obsługi zadania oraz rzeczowe koszty administracyjne, jednakże tylko w części dotyczącej realizowanego zadania.

5. Dotacja nie będzie przyznana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt 4.

6. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

 

VIII. Warunki składania ofert

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

3. Oferty podpisane przez osoby nieupoważnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Dla prawidłowego złożenia oferty obowiązkowe jest posiadanie konta w serwisie Witkac.pl. Serwis dostępny jest pod adresem https://witkac.pl

Instrukcja zakładania konta stanowi załącznik do ogłoszenia (załącznik pn.: „Instrukcja tworzenia konta oferenta w systemie witkac.pl”). Szczegółowe zasady wypełniania i składania ofert w systemie witkac.pl określone zostały w załączniku do ogłoszenia (załącznik pn.: „Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków po nowelizacji ustawy”).

5. Minimalne wymagania sprzętowe oraz programowe, które muszą być spełnione, by korzystać
z systemu informatycznego Witkac.pl:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox (w wersji 34 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), Google Chrome (w wersji 32 lub wyższej),

c) program do czytania plików PDF,

d) zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×320,

e) aktywna skrzynka pocztowa (e-mail).

6. Oferent wypełnia ofertę i przesyła ją poprzez system Witkac.pl w terminie do dnia 29.01.2018 r., do godz. 9:00.

7. Oferent następnie drukuje automatycznie wypełnioną ofertę (tożsamą z przesłaną wersją elektroniczną) i formularz „Potwierdzenie w PDF”.

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie poniższych dokumentów w formie papierowej:

a) 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia oferty,

b) 1 egzemplarza oferty (tożsamej z wersją elektroniczną),

c) załącznika w postaci kopii umowy lub statutu spółki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powyższe dokumenty winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione.

9. Ofertę należy złożyć w generatorze i w wersji papierowej. Oferty przesłane tylko w jednej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.

10. Treść ogłoszenia, wzory dokumentów i załącznika znajdują się na stronach internetowych UMiG:

1/ http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce: ogłoszenia/konkursy. 

2/ www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce: Miasto i Gmina/ Organizacje NGO - aktualności, konkursy.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć do 29.01.2018 r., do godziny 9:00.

2. Po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować w 1 egzemplarzu, wydrukować potwierdzenie, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji oferenta i złożyć w zaklejonej, opieczętowanej kopercie – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta wraz z ewentualnym załącznikiem - drogą pocztową lub osobiście.

3. W przypadku składania oferty osobiście, ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
do 29.01.2018 r., do godz. 11:00.

4. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

X. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Wszystkie oferty złożone zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale VIII zostaną ocenione przez powołaną przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Komisję Konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym, wg następujących kryteriów:

2.1. kryteria formalne:

a) złożenie oferty w generatorze witkac.pl w podanym terminie,

b) złożenie w podanym terminie i miejscu wygenerowanego w witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty oraz jednego egzemplarza oferty realizacji zadania publicznego  zgodnej z wersją elektroniczną,

c) złożenie oferty przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu,

d) złożenie oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty podpisanych przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

e)  zgodność oferty z zadaniem konkursowym,

f) prawidłowy termin realizacji zadania (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym),

g) wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie,

h) wysokość wkładu własnego zgodna z ogłoszeniem konkursowym.

2.2. kryteria  merytoryczne:

a) ocena merytoryczna: od 0 do 7 pkt

- zgodność zadań przedstawionych w ofercie z zakresem zadań opisanych w ogłoszeniu konkursowym,

- zasięg działania,

- szczegółowy zakres działania,

- mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców gminy,

- społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,

- wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań gminy,

- wymierne efekty dotychczasowej pracy;

b) ocena finansowa: od 0 do 4 pkt

- rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- wysokość wkładu własnego,

- udział innych źródeł finansowania,

- prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych;

c) ocena organizacyjna: od 0 do 5 pkt

- posiadane zasoby kadrowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, 

- współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

- możliwości realizacyjne: posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe,

- udział wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- doświadczenie w realizacji zadań publicznych, zgodnych z warunkami konkursu, w latach poprzednich.

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 16.

Komisja opiniuje pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 10 punktów. 

3. Oferent jest zobowiązany do poprawienia i/lub uzupełnienia wskazanych przez gminę uchybień formalnych w ofercie, w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania w tym przedmiocie informacji pocztą elektroniczną. W przypadku powiadomienia przez gminę o uchybieniu formalnym po upływie terminu naboru, za błąd formalny uznaje się dokonanie we wniosku zmian innych, niż wskazane
w przesłanej informacji.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

5. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub
w części bez podawania przyczyny oraz prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, który dokonuje wyboru ofert, służących realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa w drodze zarządzenia Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej.

9. Uzasadnienie wyboru lub odrzucenie oferty wymaga formy pisemnej.

10. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w określonym terminie zawiadamia w formie pisemnej oferentów
o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

11. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

XI. Termin wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2018 r.

 

XII. Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych
w realizację projektów

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, oferent zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej ewaluacji.
W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości beneficjenta) Burmistrz może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą Bystrzyca Kłodzka a oferentem.

3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój nr 43, tel. 74/8 11 76 93.

 

 

 

                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                     Beata Hucaluk-Szpanier

                                                                            Z-ca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Informację wytworzył:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:08.01.2018
Data publikacji:08.01.2018 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż