Zarządzenie nr 0050.1.2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowaia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.2.2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Zdrojowej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.3.2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.4.2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Willowej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.5.2018 z dnia 04.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.6.2018 z dnia 08.01.2018 r. w sprawie zasad i wysokości opłaty za zamieszczanie tabliczek kierunkowych na słupach systemu informacji Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.7.2018 z dnia 08.01.2018 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową


Zarządzenie nr 0050.8.2018 z dnia 08.01.2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019


Zarządzenie nr 0050.9.2018 z dnia 11.01.2018 r. w sprawie zmiany instrukcji gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie


Zarządzenie nr 0050.10.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.11.2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zamiennej dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna a nieruchomością położoną na terenie wsi Pławnica Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


 Zarządzenie nr 0050.12.2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3-ch lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie wsi Poręba, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.13.2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.14.2018 z dnia 22.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego


Zarządzenie nr 0050.15.2018 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Sali gimnastycznej w Wilkanowie


Zarządzenie nr 0050.16.2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.17.2018 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zniesienia współwłasności w Nowym Waliszowie 84 poprzez dokonanie niezbędnych zamian Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej


Zarządzenie nr 0050.18.2018 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.19.2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - styczeń 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:04.01.2018 08:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.01.2018
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:27.04.2018 10:59