Burmistrz

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Renata Surma

 


tel. 74/8117 605, 74/8117 600 wew. 605, fax. 74/8111 588, e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. od 10.15 do 15.45 Sekretariat – pok. nr 9

 

Kompetencje i zadania burmistrza określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

1. Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

4.Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

a/ Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

b/ Kierownikiem urzędu jest burmistrz.

c/ Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy.

d/ Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Do kompetencji burmistrza jako kierownika urzędu należy:

1)      reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

2)      wydawanie zarządzeń w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika urzędu,

3)      zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników,

4)      zwoływanie narad z udziałem kierowników wydziałów w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

5)      podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz urzędu,

6)      udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji burmistrza,

7)      rozstrzyganie spraw kompetencyjnych między komórkami urzędu,

8)      gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami urzędu,

9)      wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji burmistrza przepisami prawa i uchwałami rady.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.05.2008
Data publikacji:05.05.2008 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż