Zarządzenia - lipiec 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.197.2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 22 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.198.2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 13 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.199.2013 z dnia 01.07.2013 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 306 położonej w Idzikowie, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.200.2013 z dnia 01.07.2013 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 45 położonej w Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka
Zarządzenie Nr 0050.201.2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 46/2 położonej w Kamiennej, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie Nr 0050.202.2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych


Zarządzenie Nr 0050.203 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 0050.204.2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka gruntu położonego w granicach działki oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 509, AM-6, obręb Centrum w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.205.2013 z dnia 01.07.2013 r. w sprawie odpłatnego przejęcia na własność Gminy Bystrzyca Kłodzka gruntu położonego w granicach działki oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 209/4, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Bystrzyca  Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.206.2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Towarzystwa Górskiego w Nowej Bystrzycy

Zarządzenie Nr 0050.207.2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 20 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.208.2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 12 (hala targowa) położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.209.2013 z dnia 04.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego boks nr 6 (hala targowa) położonego przy ul.Strażackiej 13a w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.210.2013 z dnia 05.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr WPiRL.271.2.2013/P


Zarządzenie Nr 0050.211.2013 z dnia 08.07.2013 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej garażu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei 24/1 w Bystrzycy Kłodzkiej  Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.212.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania pn.: "II etap budowy sali sportowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Wilkanowie"


Zarządzenie Nr 0050.213.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania końcowego odbioru robót wykonywanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w 1997/2009, 2012 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 41/1 o pow. 200 m2, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w obrębie Międzygórza, ul. Sanatoryjna na rzecz DW GIGANT


Zarządzenie Nr 0050.215.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 392 o pow. 1,46 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie Nr 0050.216.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Idzików w granicach działek nr 153/2 o pow. 1,28 ha i 154 o pow. 4,83 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików


Zarządzenie Nr 0050.217.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Spalona w granicach działki nr 7 o pow. 2,19 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Spalona


Zarządzenie Nr 0050.218.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 170 o pow. 2,30 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.219.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 565 o pow. 0,68 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Poręba


Zarządzenie Nr 0050.220.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Ponikwa w granicach działki nr 116/2 o pow. 0,64 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka - teren wyłącznie wiejski


Zarządzenie Nr 0050.221.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 178/1 o pow. 1,00 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka - teren wyłącznie wiejski


Zarządzenie Nr 0050.222.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Zalesie w granicach działki nr 94 o pow. 1,89 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.223.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy, położonych na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach części działek nr 36 o pow. 5,53 ha i 142 o pow. 7,64 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.224.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej na terenie wsi Wójtowice - Huta w granicach części działki nr 141 o pow. 3,00 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.225.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 38/1 o pow. 0,10 ha w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.226.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na terenie wsi Poręba w granicach działki nr 639/1 o pow. 4,26 ha w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Poręba


Zarządzenie Nr 0050.227.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 1013 o pow. 168 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Starobystrzycka

Zarządzenie Nr 0050.228.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 180 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej 169, stanowiącej własność gminy Bystrzyca Kłodzka Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.229.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 602 o pow. 5,10 m2, stanowiącej własność gminy położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum, ul. Kościelna 4 Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.230.2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Starej Łomnicy Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.231.2013 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok


Zarządzenie Nr 0050.232.2013 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.166.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 czerwca 2013 r. dot. wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki 457/1 o pow. 1,97 ha stanowiącej własność gminy z przeznaczeniem na cele rolne Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.233.2013 z dnia 23.07.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.147.2013 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 23 maja 2013 r. dot. sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 868/3 o pow. 0,50 ha położonej w Starej Łomnicy, Gmina Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.234.2013 z dnia 24.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 20 przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.235.2013 z dnia 24.07.2013 r. w sprawie wydzierżawienia działki nr 387/83 o pow. 18 m2 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Marii Konopnickiej Uwaga! Wyłączono z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, zgodnie z art 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 


Zarządzenie Nr 0050.236.2013 z dnia 28.07.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Bystrzyckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.237.2013 z dnia 29.07.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 0050.238.2013 z dnia 29.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr E.271.10.2013

Zarządzenie Nr 0050.239.2013 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Zarządzenie Nr 0050.240.2013 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 0050.241.2013 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 0050.242.2013 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 7 położonego przy ul. Kościelnej nr 35 w Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - lipiec 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:Kazimierz Kustra
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2013 14:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.09.2013 10:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.09.2013 09:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2013 09:29 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.226.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.09.2013 09:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.08.2013 14:28 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.202.2013 z dnia
01.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.08.2013 14:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
14.08.2013 12:38 Edycja dokumentu (Łukasz Wróbel)
14.08.2013 12:37 Edycja dokumentu (Łukasz Wróbel)
14.08.2013 12:35 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
14.08.2013 12:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.239.2013 z dnia
311.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
14.08.2013 12:33 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
08.08.2013 09:56 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 09:55 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 09:55 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 09:22 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 08:23 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 08:16 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 08:16 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.203.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Kazimierz Kustra)
06.08.2013 07:57 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
06.08.2013 07:55 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 15:19 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 15:19 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 15:03 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 15:03 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.203.2013 z dnia
01.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:57 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:53 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:53 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:48 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:47 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:46 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.203.2013 z dnia
01.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:46 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.203.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:42 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:41 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:31 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:28 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:21 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:18 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:06 Edycja dokumentu (Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.214.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
05.08.2013 14:04 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.203.2013 z dnia
01.07.2013 r."

(Kazimierz Kustra)
02.08.2013 12:34 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.236.2013 z dnia
28.07.2013"

(Małgorzata Brodzka)
02.08.2013 12:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.08.2013 10:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.241.2013 z dnia
31.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.08.2013 10:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.240.2013 z dnia
31.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.08.2013 09:05 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.237.2013 z dnia
29.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.08.2013 09:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.08.2013 13:54 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.242.2013 z dnia
31.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
01.08.2013 13:14 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.08.2013 12:55 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.227.2013 z dnia
11.07.2013 r"

(Małgorzata Brodzka)
01.08.2013 12:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.07.2013 14:47 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.206.2013 z dnia
04.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
30.07.2013 14:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
30.07.2013 12:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.238.2013 z dnia
29.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
30.07.2013 12:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
26.07.2013 13:19 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.234.2013 z dnia
24.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
26.07.2013 13:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
25.07.2013 13:38 Usunięto załącznik - (Małgorzata Brodzka)
25.07.2013 13:38 Dodano załącznik "-" (Małgorzata Brodzka)
25.07.2013 08:18 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.233.2013 z dnia
23.07.2013 r"

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.225.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.224.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.223.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.222.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.221.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:25 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.220.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
20.07.2013 10:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
19.07.2013 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.231.2013 z dnia
18.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2013 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.205.2013 z dnia
01.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
19.07.2013 14:08 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
18.07.2013 11:06 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.219.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
18.07.2013 11:05 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.218.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.217.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.216.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.215.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:57 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.213.2013 z dnia
11.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.201.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.200.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.199.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.198.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:56 Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 0050.197.2013 z dnia
01.07.2013 r.

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.218.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.217.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.216.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.215.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.213.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.201.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.200.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.199.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.198.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:51 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.197.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.218.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.217.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.216.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.215.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.213.2013 z dnia
11.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.201.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.200.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.199.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.198.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:49 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.197.2013 z dnia
01.07.2013 r. "

(Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
17.07.2013 10:44 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.07.2013 14:31 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.212.2013 z dnia
11.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
12.07.2013 14:30 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.07.2013 08:47 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.07.2013 08:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.07.2013 10:02 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.210.2013 z dnia
05.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
09.07.2013 10:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
05.07.2013 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.209.2013 z dnia
04.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
05.07.2013 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.208.2013 z dnia
04.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
05.07.2013 13:48 Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.207.2013 z dnia
04.07.2013 r."

(Małgorzata Brodzka)
05.07.2013 13:46 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.07.2013 14:05 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)