Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 22 stycznia 2021 r. w sprawie:

XXXV/294/2021-  zmian w budżecie gminy na rok 2021
XXXV/295/2021 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

XXXV/296/2021-  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bystrzycy Kłodzkiej

XXXV/297/2021 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet dla radnych Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

XXXV/298/2021 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

XXXV/299/2021 - przedłużenia obowiązywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016- 2020”

XXXV/300/2021 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka

XXXV/301/2021 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka

XXXV/302/2021 - zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z XXXV sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:28.01.2021 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.01.2021 15:03