Informacja o wyniku przetargu

 

 

 

                                                                                                                        Bystrzyca Kłodzka  dnia 22 .02.2018r.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 14 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowy Waliszów

w granicach  części działki nr 955/1 o pow. 0,90 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta 

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

I-szy  przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

części działki nr 955/1                       -     200,00  zł.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

części działki nr 955/1                       -      220,00 zł.                                                              

 

Dzierżawcą działki został  : Koniuszek Paweł 

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 22.02.2018r.

do 28.02.2018r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.02.2018
Data publikacji:22.02.2018 12:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż